First NameSurnameBaptism YearBaptism MonthBaptism DayFatherMotherChurchParishCountyCountryNotes
JaneStaniforth1571November1John St. James' ChurchBraithwellYorkshireEngland 
DorothyStaniforth1594November30John St. James' ChurchBraithwellYorkshireEngland 
AnnaStaniforth1599January16William St. James' ChurchBraithwellYorkshireEngland 
JaneStaniforth1602October2William St. James' ChurchBraithwellYorkshireEngland 
JohnStaniforth1706February12WilliamElizabethSt. James' ChurchBraithwellYorkshireEngland 
AliceStaniforth1707February25William St. James' ChurchBraithwellYorkshireEngland 
RobertStaniforth1709May6WilliamElizabethSt. James' ChurchBraithwellYorkshireEngland 
WilliamStaniforth1711November9WilliamElizabethSt. James' ChurchBraithwellYorkshireEngland 
MaryStaniforth1714July29WilliamElizabethSt. James' ChurchBraithwellYorkshireEnglandBorn 2 Jun 1714
ElizabethStaniforth1716February27William St. James' ChurchBraithwellYorkshireEngland 
SarahStaniforth1719July26William St. James' ChurchBraithwellYorkshireEngland 
AnnaStaniforth1722April29William St. James' ChurchBraithwellYorkshireEngland 
GeorgeStaniforth1725December12William St. James' ChurchBraithwellYorkshireEngland 
WilliamStaniforth1752March5George St. James' ChurchBraithwellYorkshireEngland 
GeorgeStaniforth1753December13George St. James' ChurchBraithwellYorkshireEngland 
AliceStaniforth1754November14  St. James' ChurchBraithwellYorkshireEngland 
JohnStaniforth1755May12John St. James' ChurchBraithwellYorkshireEngland